Books Kinokuniya Thailand

What's on

ART & CULTURE ศิลปวัฒนธรรม เรียนรู้ผ่านศิลปกรรมโบราณ

Aw ws 1809 art  culture 600x350

RELATED BOOKS

ศิลปะชวา /

 • ศิลปะชวา เป็นหนังสือหนึ่งในชุด ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศอินโดนีเซีย ศิลปะชวา แบ่งออกเป็นหมู่เกาะ โดยหนังสือเล่มนี้จะกล่าวถึงชวาตะวันออก ที่มีแหล่งโบราณสถานที่เรียกว่า จันทิ อยู่มากมาย จันทิเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะอินเดีย นอกจากนี้แล้วผู้เขียนยังตีความภาพสลักบางส่วนของบุโรพุทโธ ศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกอีกด้วย และสำหรับเกาะบาหลีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทย ย่อมมีเทวลัยที่จะกล่าวถึงด้วยเช่นกัน สิ่งสำคัญที่สุดของหนังสือเล่มนี้คือ เป็นหนังสือภาษาไทยเพียงไม่กี่เล่มที่มีข้อมูลของศิลปะในประเทศอินโดนีเซียอย่างครบถ้วน
 • ฿157.00 Online Price
 • ฿157.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

ศิลปะพม่า / by ศ.ดร.ศักดิ์ชัย สายสิงห์

 • ศิลปะพม่า เป็นหนังสือหนึ่งในชุด ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเมียนมาร์ ศิลปะพม่า เป็นศิลปะที่มีความหลากหลายทางด้านรูปแบบมาก แต่กระนั้นก็ยังมีเอกลักษณ์เฉพาะตนอยู่มาก ดังเช่น เจดีย์แบบมอญ-พม่า ที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ศิลปกรรมของพม่า และยังเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกด้านประวัติศาสตร์การเมืองระหว่างพม่าและมอญ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปแบบพม่า ที่ซึ่งได้รับอิทธิพลจากอินเดียและลังกาอีกด้วย รวบรวมศิลปกรรมพม่าไว้ได้ไม่หมด เนื่องจากดงเจดีย์พม่ามีนับหมื่นๆ องค์ แต่หนังสือเล่มนี้ก็ยังรวบรวมข้อมูลศิลปกรรมพม่าไว้ได้อย่างรอบด้าน ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรรรม นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของพม่าได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน
 • ฿265.00 Online Price
 • ฿265.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

ศิลปะล้านนา / by ศักดิ์ชัย สายสิงห์

 • นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะล้านนา ทุกประเภท ตั้งแต่ งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม พระพุทธรูป งานปูนปั้นและจิตรกรรม ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย โดยเฉพาะศิลปะล้านนา ซึ่งข้อมูลในเล่มเต็มไปด้วยหลักฐานที่เกี่ยวกับศิลปะล้านนาไว้อย่างครบถ้วน บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของอาณาจักรล้านนาโดยสังเขป เรื่องราวในสมัยหริภุญชัย สถาปัตยกรรมพระพุทธรูปล้านนา งานปูนปั้น เครื่องถ้วย งานประณีตศิลป์ และจิตกรรมต่างๆ
 • ฿243.00 Online Price
 • ฿243.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

ศิลปะลาว /

 • ศิลปะลาว เป็นหนังสือหนึ่งในชุด ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียนที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศิลปะลาว ครอบคลุมงานช่างของกลุ่มชาติพันธุ์ริมสองฝั่งแม่น้ำโขง นั่นหมายถึงว่า ทั้งภาคอีสานและในสปป.ลาว ศิลปะลาวจึงเป็นศิลปกรรมที่บ่งบอกการไร้พรมแดนของศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อมูลในหนังสือนี้จะบอกได้ชัดว่ารูปแบบศิลปกรรมและคติความเชื่อระหว่างคนอีสานและคนลาว คล้ายคลึงกันอย่างแทบแยกไม่ออก ศิลปวัฒนธรรมร่วมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน2558 นี้นำเสนอศิลปกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อนเรียนรู้รากเหง้าแห่งอาเซียน ศิลปะลาว เป็นศิลปะที่มีรูปแบบใกล้เคียงกับศิลปะอีสานเป็นอย่างมาก และหลักฐานภายในเล่มจะสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของผู้คนสองฝั่งโขงได้เป็นอย่างดี
 • ฿162.00 Online Price
 • ฿162.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

ศิลปะเวียดและจาม / by อชิรัชญ์ ไชยพจน์พานิช

 • ศิลปะเวียดและจาม เป็นหนังสือหนึ่งในชุด ประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศอาเซียน ที่ว่าด้วยเรื่องประวัติศาสตร์ และศิลปกรรมโบราณในประเทศเวียดนาม ประเทศเวียดนามโบราณสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 อาณาจักรอย่างชัดเจน คือ อาณาจักรเวียด และอาณาจักรจามแต่ละอาณาจักรจะมีอัตลักษณ์ด้านศิลปกรรมแตกต่างกัน โดยอาณาจักรเวียด จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีนเป็นหลัก ส่วนอาณาจักรจาม จะมีศิลปกรรมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะเขมรและอินเดีย การศึกษาศิลปะทั้งสองดินแดนจะช่วยให้เข้าใจประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศเวียดนามได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ส่วนสำคัญประการหนึ่งคือ ศิลปกรรมของเวียดและจามได้ส่งอิทธิพลเข้ามาสู่ดินแดนไทย อันเป็นความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมที่สามารถพบได้ทั่วไปของประเทศในแถบอาเซียน
 • ฿144.00 Online Price
 • ฿144.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

งานช่าง คำช่างโบราณ / by สันติ เล็กสุขุม

 • อธิบายคำช่างโบราณ ทั้งงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม และประติมากรรม ด้วยภาษาที่ง่าย กระชับ พร้อมภาพประกอบ 4 สี ที่ผู้เขียนจัดทำขึ้นมาเอง เพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะในประเทศไทย รวมทั้งงานช่างโบราณ ซึ่งหนังสือที่ท่านเขียนขึ้นมานี้ มาจากประสบการณ์การค้นคว้าของท่านมาเกือบตลอดทั้งชีวิต แล้วถ่ายทอดลงไปในหนังสือเล่มนี้ เมื่ออ่านเสร็จจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจถึงเทคนิคการทำงานช่างโบราณว่ามีขั้นตอนอย่างไร และศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง ว่าทำไมถึงเรียกแบบนี้
 • ฿445.00 Online Price
 • ฿445.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง : อินเดีย ลังกา ชวา จาม ขอม พม่า ลาว / by สุภัทรดิศ ดิศกุล

 • ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงเล่มนี้ แม้ยังไม่ครอบคลุม ครบถ้วนทุกประเทศ เพราะอย่างน้อยยังขาด มาเลเซีย สิงค์โปร์ บรูไน และ บังกลาเทศ ถึงกระนั้นควรพิมพ์เผยแพร่ไว้ชั้นหนึ่งก่อน เพราะหนังสือภาษาไทยที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมีไม่มากนัก โดยเฉพาะด้าน ประวัติศาสตร์ศิลปะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณและพฤติกรรมของผู้คนกลุ่มต่างๆ หากยากเต็มที แต่ชื่อ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ยังเป็นปัญหาเล็กๆ ที่เกิดขึ้นลึกๆในความรู้สึกของผู้สนใจทั่วไปว่า คำว่า ศิลปะ ในภาษาไทย (ที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต) กับ ART ในภาษาอังกฤษมีความหมายเดียวกันอย่างที่นิยมใช้ในปัจจุบันหรือไม่? เพราะเกิดความสงสัยว่าผู้ผลิตงาน ไม่ว่าจะเป็นเขียนรูป แกะสลัก ปั้น หรือ ก่อสร้าง ฯลฯ สมัยโบราณ ( ที่ปรากฎในหนังสือเล่ม) มีสำนึกของ ศิลปิน หรือ ARTIST อย่างทุกวันนี้ที่เน้นลักษณะ ปัจเจก หรือเปล่า
 • ฿229.00 Online Price
 • ฿229.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

พุทธศิลป์ลังกา / by รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง

 • นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ศิลปะศรีลังกา ทุกประเภท ตั้งแต่ งานสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรม โดยศิลปกรรมเหล่านี้ เป็นศิลปะที่เกี่ยวเนื่องในพุทธศาสนา อันเป็นศาสนาหลักของประเทศศรีลังกาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงส่วนงานพุทธศิลป์ที่ส่งอิทธิพลมายังสยามประเทศอีกด้วย ซึ่งรายละเอียดทางด้านข้อมูลและภาพประกอบสำหรับเอกสารภาษาไทยค่อนข้างมีน้อยและจำกัดอยู่มาก หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับงานพุทธศิลป์ลังกาให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 • ฿225.00 Online Price
 • ฿225.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

การเมืองในสถาปัตยกรรม สมันรัชกาลที่ ๑ /

 • อุดมการณ์ในรัชกาลที่ 1 ผ่านงานศิลปะสถาปัตยกรรม ในเล่มได้วิเคราะห์งานศิลปะสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่ 1 ว่าเบื้องหลังในการสร้างงาน มีแนวคิดอย่างไรในการสร้างงานเหล่านั้น ซึ่งผู้เขียนพยายามมองถึงความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในช่วงต้นรัตนโกสินทร์ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการก่อรูปแนวความคิดและรูปแบบงานศิลปะ ซึ่งเป็นประเด็นใหม่ที่ผู้เขียนได้เสนอขึ้นมา
 • ฿171.00 Online Price
 • ฿171.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03

วัด - วัง ในพระราชประสงค์พระจอมเกล้าฯ / by พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์

 • เมื่อกล่าวถึงวิทยาการที่ก้าวหน้าในด้านการศึกษา ศิลปะ สังคม คงหนีไม่พ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 หากแต่แท้จริงแล้ว จุดเริ่มต้นในการรับวัฒนธรรมตะวันตกคือสมัยรัชกาลที่ 4 ที่พระองค์ทรงพยายามปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารบ้านเมืองหลายประการ หนึ่งในนั้นรวมไปถึงศาสนาและศิลปกรรม ที่แอบอิงอยู่กับการเมืองการปกครองอย่างเลี่ยงไม่ได้ การตั้งคณะธรรมยุตินิกาย การสร้างสรรค์แนวคิดศิลปกรรมใหม่ๆ ผสมผสานระหว่างตะวันตกและไทย ประเพณีทำให้ก่อเกิดงานช่างหลวงแห่งแผ่นดิน แต่งานช่างดังกล่าวมิได้สรรสร้างเพื่อความงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่มีนัยแฝงในด้านการเมืองการปกครองที่พระองค์ทรงสร้างรากฐานเพื่อหลีกเลี่ยงชาติตะวันตก และชำระพระศาสนาให้เป็นวิถีที่บริสุทธิ์ วัด-วัง ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ จึงเป็นศิลปกรรมที่สะท้อนถึง พระราชประสงค์และพระราชกุศโลบายอย่างแท้จริง
 • ฿396.00 Online Price
 • ฿396.00 Kinokuniya Privilege Card Member Price
 • ADD TO CART Icn heart03